Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Alla projekt

Projekt

 • Pågående

  Reducing forestry related greenhouse gas emissions from stream ecosystems by smarter riparian buffer zones

  Buffertzoner längs vattendrag är en viktig del i att förhindra att olika ämnen läcker ut i vattnet. I projektet studeras hur utformningen av buffertzonen påverkar var läckande växthusgaser tar vägen. Målet är att hitta en modell för buffertzon som ger ett minimal växthusgasutsläpp.

  Forskare
  Marcus Klaus
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2019
 • Pågående

  Skogen i ett nytt klimat – en arena för kunskaps­kommunikation om klimatanpassat hållbart skogsbruk

  I projektet vill man, med innovativa ansatser, vidareutveckla kommunikationen om klimatanpassad skogsskötsel till användare och aktörer ute i skogslandskapet.

  Forskare
  Annika Nordin
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2020
 • Pågående

  Långtidseffekter av naturhänsyn efter avverkning

  I projektet studeras långtidseffekter av avverkning och naturhänsyn på naturvårdsarter av mossor och lavar. 28 skogsbestånd i Hälsingland, som följts sedan 2002, återinventeras. Målet är att ge underlag för att utforma naturvårdshänsyn för störst positiv effekt.

  Forskare
  Jörgen Sjögren
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2020
 • Pågående

  Digital avgränsning av kantzoner mot vatten med hjälp av nya detaljerade laserdata

  Syftet med projektet är att undersöka vilken potential nya högupplösta data om trädskikt och mark från laserskanning har för att identifiera och avgränsa kantzoner mot vatten i två regioner med olika topografi.

  Forskare
  Per Westerfelt
  Ämne
  Planering
  Startår
  2020
 • Pågående

  Effekt av fragmentering i tid och rum på förekomsten av rödlistade vedsvampar i skyddsvärda skogar

  I projektet analyseras förekomsten av ett urval rödlistade vedsvampar i skyddsvärda skogar i olika landskapskontexter; nyckelbiotoper och reservat. Projektet vill bidra till förståelsen kring funktionell grön infrastruktur och var i landskapet utökat områdesskydd och restaurering är mest effektivt.

  Forskare
  Bengt-Gunnar Jonsson
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2020
 • Pågående

  Kan högläggning ersätta dikes­rensning vid plantering av gran på fuktig mark?

  Studien kommer att bidra med nya och efterfrågade resultat om hur dikesrensning vid föryngring påverkar skogsproduktionen. Resultaten kan bidra till bättre prioritering vid val av objekt för dikesrensning. Detta är viktigt för att kunna bruka skog och skogsmark på ett hållbart sätt.

  Forskare
  Ulf Sikström
  Ämne
  Skogsskötsel
  Startår
  2020
 • Pågående

  Hur växer blandskogen? Ungskogsutveckling i blandskog med kombinerade mål

  I projektet undersöker man beståndsutvecklingen och hur den påverkas av trädslagsandelar och stamtäthet. Två försök i norra Sverige läggs ut, där kombinationen av tall och björk undersöks.

  Forskare
  Emma Holmström
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2020
 • Pågående

  Bok om ekens biologiska mångfald

  I projektet produceras en rikt illustrerad bok om eken i serien över biodiversitetsrika trädslag. Boken är planerad till hösten 2022.

  Forskare
  Håkan Tunón
  Ämne
  Kommunikation & kunskapsspridning
  Startår
  2020
 • Pågående

  Effekt av 'sök och plock vinter' på granbarkborren och dess fiender under bark

  I projektet mäter forskarna vilken effekt metoden "sök och plock" har. Bekämpningsmetoden används framförallt under vintern, och forskarna kommer att undersöka hur sök och plock som metod påverkar granbarkborren och dess fiender.

  Forskare
  Jan Weslien
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2020
 • Pågående

  Skogens kol

  Att skog tar upp koldioxid och binder kol råder det ingen oenighet om, men det råder starkt delade meningar i frågan om hur svenskt skogsbruk påverkar skogens kolbalans. I projektet vill forskarna genom en analys av olika systemgränser belysa skalans betydelse för utfallet av beräkningarna.

  Forskare
  Lars Högbom
  Ämne
  Klimatanpassat & hållbart skogsbruk
  Startår
  2020
 • Pågående

  How does forest conservation influence the risk of bark beetle damages?

  Kan skyddad skog utgöra spridningskällor för granbarkborre, och därmed orsaka angrepp i omkringliggande skogar? Det är en frågeställning som projektet tittar närmare på, genom att använda satellitdata över barkborreangripna bestånd och undersöka angrepp i förhållande till naturvårdsområden.

  Forskare
  Simon Kärvemo
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2020
 • Avslutat

  Metyljasmonat – ett smart alternativ för att skydda plantor mot snytbaggar

  Snytbaggen ( Hylobius abietis ) utgör det allvarligaste hotet mot lyckade föryngringar av barrträdsplantor. Skadorna orsakas av att de äter av barken på de plantor som planterats efter avverkning av barrskog. Mycket talar för att man bör inrikta skadebekämpande åtgärder mot att styra bort födognaget från plantorna och öka plantornas tolerans mot angrepp snarare än att försöka minska snytbaggepopulationen.

  Forskare
  Niklas Björklund
  Ämne
  Skador på skog
  Startår
  2013
 • Pågående

  Towards climate-responsible forestry: Assessing the greenhouse gas balances of drained and restored peatland forests in boreal Sweden

  Under det senaste århundradet har 1.5-2 miljoner hektar torvmark dikats i Sverige för att förbättra skogstillväxten.

  Forskare
  Järvi Järveoja
  Ämne
  Mark & vatten
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Ut med FINA – Folkhälsa i natur för alla

  Syftet är att möjliggöra för fler personer med olika funktions­ned­sättning att vistas mer ute i naturen. Detta vill vi göra genom att arbeta med och vidare­utveckla våra metoder för att skapa regelbundna och uthålliga naturaktiviteter i samverkan med grupperna och deras nätverk.

  Forskare
  Eva Arnemo
  Ämne
  Upplevelsevärden
  Startår
  2018
 • Avslutat

  Går gräset upp i rök? – Brandens effekt på vegetation och pollinerare

  Det övergripande syftet med detta projekt är att öka förståelsen av hur brand påverkar markvegetationen och associerad fauna på hyggen. Vi är särskilt intresserade av hur brandens hårdhet påverkar vegetationen och förutsättningarna för pollinerande insekter med fokus på fjärilar, vildbin och andra gaddsteklar.

  Forskare
  Victor Johansson, …
  Ämne
  Natur- och kulturvård
  Startår
  2017