Tuuli- ja aurinkovoiman potentiaali metsäkiinteistöllä

Kysyntä soveltuvien kiinteistöjen osalta on kasvanut viime vuosina. Useat eri yhtiöt etsivät sopivia maa-alueita uusille energiahankkeille ja lähestyvät maanomistajia asian tiimoilta. Sopimusta kannattaa harkita tarkkaan, sillä se sitoo molempia osapuolia pitkäksi aikaa.

Tuuli- ja aurinkovoiman rooli on kasvanut viime vuosina huomattavasti tuottaen uusiutuvaa energiaa markkinoille. Maanomistajalle hankkeet mahdollistavat uusia tulonlähteitä, mutta voivat kehittää kiinteistön arvoa myös välillisesti. Voimalan suunnittelussa ilmenee aina hyviä sekä huonoja puolia. Suuret hankkeet herättävät usein yhteiskunnallista keskustelua, eikä intressiristiriidoilta aina voida välttyä. On hyvä pitää mielessä, että kaikki kiinteistöt eivät ole soveltuvia aurinko- tai tuulivoimalan perustamiseen. Tilanhoitajien tehtävänä on varmistaa, että maanomistajalla on parhaat mahdolliset valmiudet päättää toteutettavista projekteista sekä solmia hyvä ja reilu sopimus hankkeen toteuttajan kanssa.

Aurinkopuistot

Aurinkovoima on nopeasti kehittyvä energiantuotantomuoto, jossa kannattavuutta saadaan parannettua skaalaamalla paneelien määrää tai tehoa suuremmaksi. Jotta aurinkopuiston perustaminen olisi kannattavaa, puhutaan yleensä useista kymmenistä – jopa sadoista hehtaareista. Tällä hetkellä aurinkovoimalla tuotettu sähkö on tuotantokustannuksiltaan kalliimpaa kuin tuulivoiman.

Kuva: Shutterstock

Lupamenettely on jatkuvassa kehityksessä ja se vaihtelee alueen ja kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan. Yksi kriittinen tekijä aurinkopuiston sijainnissa on se, että voimala pitää olla kytkettävissä sähköverkkoon. Tämä rajoittaa potentiaalisia maa-alueita huomattavasti, sillä kaikki sähköverkot eivät pysty ottamaan vastaan suurta energiamäärää.

Tuulivoimaan verrattuna paneelikenttä on suhteellisen nopea pystyttää ja sähköntuotanto päästään usein aloittamaan nopeasti. Hyvinä puolina voidaan myös nähdä hiljainen sähköntuotanto sekä maisemahaitan rajoittuminen paneelikentän välittömään läheisyyteen. Aurinkopuistoinvestoinnin ominaispiirteisiin kuuluu se, että vuokrasopimus sitoo maa-alueen käyttöön pitkäksi aikaa. Vuokra-aikana maata ei pääsääntöisesti voi käyttää muuhun käyttöön, kuten metsätalouteen, maanviljelyyn tai metsästykseen. Maa-alueen vuokra-ajat ovat vuosikymmeniä.

Tuulipuistot

Tuulivoima on tuotantokustannukselta halvempi vaihtoehto kuin aurinkovoima. Tuulivoimahankkeita on ollut Suomessa pidempään, mikä näkyy esimerkiksi kehittyneempänä lupaprosessina. Hankkeen luvittaminen saattaa silti kestää hyvinkin pitkään. Tuulivoimapuiston maantieteellinen sijainti on tarkkaa, sillä korkea rakennelma vaikuttaa mm. lentoliikenteeseen. Etenkin Itä-Suomessa tuulivoimalahankkeita kaataa Puolustusvoimien asettamat rajoitukset. Myös eri alueiden tuuliolosuhteet vaihtelevat, mikä rajoittaa kiinnostavien kohteiden sijaintia.

Kuva: Shutterstock

Maanomistajalle tuulipuistot tuottavat usein hyvin tuloja sopimuksen alusta alkaen. Suorien vuokratuottojen lisäksi hankkeeseen voi kuulua esimerkiksi metsätieverkoston parantaminen, mikä edesauttaa metsätalouden harjoitta-mista. Negatiivisina vaikutuksina voidaan nähdä voimaloiden aiheuttama melu- sekä maisemahaitta. Lisäksi tuulivoima saattaa olla haitallista erilaisille eläimille, pääasiassa linnuille. Ihmisille voimalat aiheuttavat harvoin suoraa vaaraa, mutta lumen, jään tai rikkoutuvien osien aiheuttamia onnettomuuksia ei voida kokonaan sulkea pois. Näiden syiden takia tuulivoimalle on asetettu turvaetäisyydet asutuksesta, mitkä vaihtelevat tapauskohtaisesti.

Tärkeää huomioida sopimusneuvotteluissa

Neuvottelut energiahankkeen sopimisesta voivat kestää kauan. Ensimmäistä tarjousta kannattaa harvoin suoraan hyväksyä, vaan kilpailuttaa ja neuvotella hinnoista sekä sopimuksen ehdoista. Sopimusneuvotteluiden lähtökohtana on, että osapuolet tietävät markkinoiden tilanteen sekä vallitsevat käytännöt. Ensisijaisen tärkeää on valita kumppani, jolla on näyttöjä projektien onnistumisista sekä on taloudellisesti vakaalla pohjalla. Muista, että sitoudut sopimuskumppaniin kymmeniksi vuosiksi. Ota myös huomioon muutokset pidemmällä aikavälillä, kuten mahdolliset kiinteistön omistajanvaihdokset ja niiden vaikutukset sopimukseen.

Energiahankkeen sopimuksessa kannattaa pitää mielessä muutama seikka, jotka oleellisesti vaikuttavat sopimuksen kannattavuuteen. Korvaukset maankäytöstä ovat joko kiinteitä, muuttuvia tai yhdistelmä näistä. Parhaimmassa tapauksessa sopimukseen on kirjattu porrasmalli, jolla maanomistaja hyötyy sähkönhinnan vaihteluista. Yhteistä kaikille sopimuksille on kuitenkin se, että korvauksen arvo kannattaa sitoa johonkin indeksiin. Tällä varmistetaan se, että korvaus on kohtuullinen myös vuosikymmenien kuluttua. Lisäksi pitää muistaa, että joskus hankkeet myös epäonnistuvat. Tällöin sopimus tulee voida purkaa, jos esimerkiksi tarvittavia lupia ei myönnetä tietyn ajanjakson aikana.

Miten Tilanhoitajat voi auttaa sinua?

Tilanhoitajat ajaa aina maanomistajan etua. Voimme yhdessä selvittää, onko kiinteistösi sopiva energiahankkeelle omistajan näkökulmasta. Tuomme selkeästi esille, mitä projekti sisältää ja miten se vaikuttaa juuri sinun kiinteistöösi. Saamme parhaimman potentiaalin irti tilastasi vertailemalla eri vaihtoehtoja.

Kun kiinteistön tilanne on kartoitettu, voimme lähestyä alan parhaita toimijoita neuvottelujen merkeissä. Pystymme hoitamaan neuvotteluprosessit sekä varmistamaan kilpailukykyisen sopimuksen. Toimintamme on avointa ja asiakkaan niin toivoessa myös osallistavaa. Alan ammattilaisina olemme ajan tasalla markkinoiden kehityksestä ja tuomme maanomistajan tietoon eri mahdollisuuksia sekä tulevaisuuden kehitystrendejä.

Mikäli haluat keskustella lisää energiahankkeista tilallasi, ota meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla!

Mikko Söderling, toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja

Mikko Söderling

Metsänhoitaja